Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN EEN ENERGIELABEL, ENERGIEINDEX EN ENERGIEPRESTATIEADVIES VOOR WOONGEBOUWEN (EPA-W) EN UTILITEITSGEBOUWEN (EPA-U) van VDH Vastgoed Advies, gevestigd te (5224 VJ) ’s-Hertogenbosch en aldaar kantoorhoudende aan Brussellaan 54.

1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende de levering van een energielabel, energie-index, energieprestatie-adviezen voor woon- en utiliteitsgebouwen.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2. IDENTITEIT VAN HET BEDRIJF

2.1 VDH Vastgoed Advies. Handelend onder de naam: VDH Vastgoed Advies KvK-nummer: 86771698 Btw-identificatienummer: NL004315626B82

3. BEGRIPSBEPALINGEN Verstaan wordt onder:

3.1 Bedrijf: VDH Vastgoed Advies, wederpartij van de opdrachtgever bij de overeengekomen levering van een energielabel, Energie-Index eventueel in combinatie met een energieprestatieadvies.

3.2 Opdrachtgever: degene, die een overeenkomst voor levering van een energielabel, Energie-Index eventueel in combinatie met een energieprestatieadvies voor een woon- of utiliteitsgebouw heeft afgesloten.

3.3 Overeenkomst: afspraak tussen bedrijf en opdrachtgever die het bedrijf verplicht tot het verrichten van diensten zoals beschreven in de overeenkomst en de bij de overeenkomst behorende productbeschrijving.

3.4 Productbeschrijving diensten: beschrijving van de diensten energielabel, Energie-Index en energieprestatieadvies. De productbeschrijving maakt onderdeel uit van de overeenkomst.

3.5 Energielabel: Het energielabel is een document waarin beschreven staat hoe energiezuinig een woon- of utiliteitsgebouw is in vergelijking met soortgelijke gebouwen. Het geeft dit weer met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig). Een energielabel kan tot stand komen na omzetting van een voorlopig label, na een opname ten behoeve van de Energie-Index voor woongebouwen of na een opname ten behoeve van een Energie-Index voor utiliteitsgebouwen.

3.6 Energie-Index: De Energie-Index geeft details over hoe energiezuinig een woongebouw is. Voor het vaststellen van de Energie-Index is een gebouwopname verplicht. Op het afschrift van een Energie-Index staat de labelletter genoteerd.

3.7 Energieprestatieadvies (maatwerkadvies): op een woon- of utiliteitsgebouw toegesneden advies op maat, met inbegrip van gebruikersgedrag, dat voorzien is van energiebesparende maatregelen, investeringsbedragen en terugverdientijden. Met het rapport wordt een eenvoudig rapport bedoeld, hetgeen geen inhoudelijk inzicht beoogt te geven omtrent de technische staat van de installaties en/of het gebouw.

3.8 Woongebouw: Gebouw met een woonfunctie: Onder woonfunctie vallen bouwwerken of delen daarvan met een woonbestemming, zoals vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of

portiekwoningen, studentenhuizen, woonwagens en drijvende woningen (zijnde geen woonschip of woonark).

3.9 Utiliteitsgebouw: Utiliteitsgebouwen zijn alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Dit zijn o.a. gebouwen om in te werken zoals kantoren, scholen, zorginstellingen, recreatievoorzieningen zoals sportaccommodaties, gebouwen met horeca, logies en verkoopfuncties en ander maatschappelijk vastgoed.

4. TOT STAND KOMEN OVEREENKOMST

4.1 Het bedrijf behoudt zich te allen tijde het recht voor om opdrachten te weigeren en een overeenkomst niet tot stand te laten komen.

4.2 Er is sprake van een overeenkomst na het tekenen van een opdrachtformulier of een schriftelijk akkoord op een van het bedrijf ontvangen voorstel.

5. TARIEVEN, BETALING EN KOSTEN

5.1 Alle door het bedrijf genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeldt, exclusief BTW.

5.2 De aan het bedrijf op grond van de overeenkomst toekomende bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door opdrachtgever.

5.3 Het bedrijf is bevoegd de facturering uit te besteden aan een derde.

5.4 Betaling van de factuur zal door de opdrachtgever, binnen 14 dagen na dagtekening, geschieden door middel van een storting ten gunste van een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening.

5.5 In het geval van een tweede herinnering brengen wij € 25,-, zegge: vijfentwintig euro, administratiekosten in rekening.

5.6 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim. Indien de factuur na twee betalingsherinneringen niet is voldaan, geeft het bedrijf de vordering uit handen aan een incassobureau. Het bedrijf maakt aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten zoals is bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Daarnaast is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.

5.7 Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen acht het bedrijf zich van eventuele vervolgafspraken, voortvloeiende uit de overeenkomst, ontheven, totdat alsnog wordt betaald.

5.8 Indien de opdrachtgever de opdracht wenst in te trekken nadat het bedrijf het woon- of utiliteitsgebouw heeft opgenomen doch voordat het bedrijf het energielabel/EnergieIndex heeft afgemeld bij rvo.nl, is opdrachtgever 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Indien het bedrijf het energielabel/Energie-Index reeds heeft afgemeld bij rvo.nl zal opdrachtnemer het energielabel/Energie-Index conform opdracht uitbrengen en is het volledige tarief verschuldigd.

6. VERPLICHTINGEN VAN HET BEDRIJF

6.1 Het bedrijf maakt een afspraak met de opdrachtgever over het tijdstip van uitvoering.

6.2 De overeengekomen werkzaamheden worden door een gecertificeerde epa-opnemer en/of epa-adviseur opgenomen.

6.3 De overeengekomen werkzaamheden worden conform de nationale beoordelingsrichtlijn BRL9500 (01/03 of 02/04) uitgevoerd.

6.4 Alle door opdrachtgever aan het bedrijf verstrekte gegevens en informatie zal door opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

7.1 Opdrachtgever verplicht zich jegens het bedrijf tijdig de nodige informatie te verstrekken voor een correcte uitvoering van de opdracht. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door het bedrijf verzocht.

7.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan de opdrachtnemer verstrekt informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

7.3 Opdrachtgever zal opdrachtnemer afdoende tijd geven om de woon- of utiliteitsgebouw op correcte wijze op te nemen en verleent toegang tot alle vertrekken en installaties die relevant zijn voor een volledige opname.

7.4 Opdrachtgever dient mee te werken aan een controleonderzoek dat de certificerende instelling mogelijk kan uitvoeren. Het energielabel/Energie-Index wordt ongeldig als de opdrachtgever hieraan niet meewerkt.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Het bedrijf is behoudens opzet of grove schuld door het bedrijf niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste subsidies, schade toegebracht aan personen, dan wel eigendommen van de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de uitvoering van werkzaamheden door het bedrijf. Indien het bedrijf voor schade aansprakelijk mocht zijn dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag conform de WA-polis van het bedrijf (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering).

8.2 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, waaronder het verstrekken van juiste gegevens en tijdige betaling.

8.3 De opdrachtgever vrijwaart het bedrijf voor claims van derden.

9. OVERMACHT

9.1 Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden. Ziekte van de opdrachtnemer wordt gezien als overmacht.

10. GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS EN MONITORINGSBESTANDEN

10.1 Voor het opstellen van een overeenkomst worden diverse persoonsgegevens gevraagd alsmede gegevens over het woon- of utiliteitsgebouw waarvoor een energielabel, Energie-Index of energieprestatieadvies wordt opgesteld. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor: – het invoeren van gebruikelijke klantgegevens in de database van het bedrijf; – communicatie over diensten (maken van afspraken) die zijn gerelateerd aan de overeenkomst; – het verzamelen van technische opnamegegevens van het gebouw ten behoeve van de bepaling van het energielabel, de Energie-Index of het energieprestatieadvies; – monitoring: het monitoringsbestand wordt geregistreerd in de database van Rijkdienst voor Ondernemend NL (RVO). RVO gebruikt het monitoringsbestand ten

behoeve van dataverzameling met als doel het monitoren, handhaven en borgen van de kwaliteit ten aanzien van de uitgebrachte energie prestatie. RVO publiceert de gegevens van het energielabel op http://www.ep-online.nl en deze gegevens zijn openbaar inzichtelijk. – marketingdoeleinden: het informeren van de opdrachtgever over product/dienst gerelateerd nieuws of – aanbiedingen. Indien een opdrachtgever dit niet wenst kan de opdrachtgever dit melden per mail via info@vdhvastgoedadvies.nl, telefonisch via 073-2089126 of per brief. Onze privacyverklaring is te vinden op onze website www.vdhvastgoedadvies.nl

11. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede de van toepassing zijnde tarieven kunnen door het bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking veertien dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld.

11.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Indien de opdrachtgever een wijziging niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst schriftelijk binnen één maand na ingang van de nieuwe voorwaarden en tarieven opzeggen.

12. TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Op de tussen het bedrijf en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. SLOTBEPALINGEN

13.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 juli 2022

13.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Algemene voorwaarden voor de levering van een energielabel, Energie-Index en energieprestatieadviezen voor woon- en utiliteitsgebouwen’.

13.3 Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de internetsite www.vdhvastgoedadvies.nl en liggen bij het bedrijf ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

13.4 Deze algemene voorwaarden zijn eigendom van het bedrijf en mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gewijzigd en/of vermenigvuldigd.