Privacyverklaring

VDH Vastgoed Advies verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat daar zorgvuldig mee om wordt gegaan.

Verantwoordelijke

VDH Vastgoed Advies kan de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn. Dit houdt in dat VDH Vastgoed Advies beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. VDH Vastgoed Advies is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

VDH Vastgoed Advies verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. VDH Vastgoed Advies gebruikt o.a. naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres (kortom: de contactgegevens) om uitvoering te geven aan de opdrachten die zij krijgt van haar klanten.

Grondslag van de verwerking

VDH Vastgoed Advies moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In het kader van onze reguliere bedrijfsactiviteiten hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens. Zo vinden wij het van belang dat als u bij ons een product of dienst heeft afgenomen, wij u kunnen informeren over een vergelijkbaar product of dienst, zodat u op de hoogte bent van onze diensten.

Doel van de verwerking

VDH Vastgoed Advies verwerkt de gegevens om de overeenkomst ten uitvoer te leggen en voor het optimaal uitvoeren van onze diensten, waaronder ook eventuele inloggegevens voor online platforms. Daarnaast gebruikt VDH Vastgoed Advies de gegevens voor innovatie- en marketingactiviteiten. VDH Vastgoed Advies beschermt, verzamelt en verwerkt alle overige gegevens die u met ons deelt en die bijdragen aan een optimale service van huidige en toekomstige diensten.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 24 van de AVG verplicht VDH Vastgoed Advies om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. VDH Vastgoed Advies zet daartoe alle mogelijke technische middelen in zoals antivirus-, spam-, malware- en overige technieken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

VDH Vastgoed Advies bewaart uw persoonsgegevens zolang het noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en/of conform wettelijke bewaartermijnen. Daarom is het wenselijk uw contactgegevens te bewaren. Na intrekking van uw toestemming zullen uw gegevens definitief verwijderd worden.

Uitwisseling

De gegevens kunnen worden verstuurd naar derden. Dit gebeurt alleen als deze derden betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Derden hebben geen toestemming om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan juristen, accountants of de Belastingdienst. Tussen ons en derden die uw gegevens in onze opdracht en op onze instructie verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd.

Website en cookies

Aan de samenstelling en inhoud van de website besteedt VDH Vastgoed Advies veel zorg. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid hiervan. Ook niet voor de gevolgen van handelingen, op basis van de informatie hierop. Daarbij maken wij gebruik van zogenoemde cookies. Dit betekent dat voorkeuren, zoekinformatie, IP-adressen en dergelijke wordt opgeslagen. Ons actuele cookiestatement staat op onze website.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op rectificatie en verwijderen van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 van de AVG). Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u VDH Vastgoed Advies verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. VDH Vastgoed Advies behandelt uw verzoek binnen 3 weken.